St. De Panoven

Meddo

Gebruiksvoorwaarden

Alle informatie op de website van St. De Panoven Meddo, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, videofragmenten, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.) is eigendom van, of ter beschikking gesteld aan St. De Panoven Meddo, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

 

Deze informatie mag alleen worden gebruikt binnen de eigen huiselijke kring en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder toestemming van het bestuur, de webmaster van St. De Panoven Meddo of de eigenaar van het beschikbaar gestelde materiaal.

 

De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de pc van de bezoeker. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te en/of gedownloade informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur, de webmaster van St. De Panoven Meddo of de eigenaar van het beschikbaar gestelde materiaal.

 

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt wordt geacht bovenstaande gelezen te hebben en akkoord te gaan met de daarbij behorende bepalingen. Misbruik kan aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.